Nalazite se na: Novosti > POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR dd

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR dd

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR dd 2017.

BRODOMERKUR d.d.

Uprava Društva

 

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

 

 

                                                                        POZIV

                                                        ZA GLAVNU SKUPŠTINU

BRODOMERKUR d.d.

koja će se održati 13.lipnja 2017.g. u sali za sastanke u prizemlju tvrtke Koestlin d.d., Bjelovar,Slavonska cesta 2a, s početkom u 13,00 sati

 

 

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.        Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika Uprave Društva

 

2.        Izbor predsjedatelja Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.

 

3.        Godišnje izvješće o stanju Društva

4.        Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2016.g.

 

5.        Provođenje rasprave o:                                                

a.        Godišnjim financijskim izvješćima za 2016.g.

b.       Revizorskom izvješću za 2016.g.

 

6.        Prijedlog odluke o pokriću gubitka

 

7.        Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2016.g.

 

8.        Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2016.g.

 

9.        Imenovanje revizora Društva.

10.     Prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva

 

II.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

 

                                             O D L U K E

 

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Tonči Rakidžija                                                  

 

Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva

 

Ad 4. Usvaja  se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o uporabi dobiti za 2016.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

 

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:                                                     

-          Godišnja financijska izvješća za 2016.g.

-          Revizorsko izvješće za 2016.g.

 

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka  na način da se ostvareni gubitak u 2016.g. u iznosu od 10.822.720,00 Kn pokrije iz zadržane dobiti i ostalih pričuva Društva.

 

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

 

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

 

Ad 9. Za revizora Društva za 2017.g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

 

Ad 10.Usvaja se prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva :

 

                                                      Članak 1.

 

Mijenja se članak 51.Statuta na način da se dosadašnji stavak 1. briše, a umjesto njega upisuje sljedeći tekst prvog stavka :

''Ako dioničar ili njegov punomoćnik želi nazočiti sjednici Glavne skupštine,mora uputiti Upravi Društva pisanu prijavu koju Društvo treba zaprimiti najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja sjednice.''

Ostatak teksta članka 51.ostaje neizmijenjen.

 

Članak 2.

 

Mijenja se članak 58. Statuta na način da se briše postojeći tekst stavka 3. koji glasi

"Glasilo društva je dnevni list Slobodna Dalmacija", a upisuje tekst :" Glasilo Društva je internetska stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske - Sudski registar."

Ostatak teksta članka 58.ostaje neizmijenjen.

 

Članak 3.

 

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta kojeg će ovjeriti javni bilježnik.   

 

Članak 4.

 

Ova odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

 

                                                       III.

 

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.

Dioničari ( odnosno njihovi punomoćnici) će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći raspolaže.

 

                                                        IV.

 

Središnja depozitarna agencija obustavlja izdavanje računa na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu počevši 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, pa do prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

 

V.

 

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pismene punomoći.

 

VI.

 

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Poljička cesta 35, u Uredu Uprave svakog dana

od objave o održavanju Glavne skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

 

VII.

 

Svaki dioničar, odnosno njegov punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

 

VIII.

 

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana, odnosno za dan 27. lipnja 2017. g.

 

IX.

 

Zadužuje se pravni referent da u skladu s ovom odlukom poduzme sve tehničke radnje za sazivanje i održavanje redovne sjednice Glavne skupštine.

 

X.

 

Temeljem ove odluke objaviti će se poziv za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

                                                                                      predsjednik Uprave

                                                                              

 

                                                                                             Ivica Kožul                                                                                                                                                                                                                    

 

Brodomerkur prodajni centri

 • Trgovački centar Dujam

  Solinska 47
  21 000 Split

  Tel.: + 385 (0)21 301 777
  Faks: + 385 (0)21 301 168
  E-mail:TCDujam@brodomerkur.hr

  Radno vrijeme:

  pon.- pet. 7.30 - 20.30

  subotom: 7.30 - 19.30

  ODJEL GRAĐEVINSKOG MATERIJALA:

  pon. - sub.  6.30 - 17.00

  NEDJELJOM NE RADIMO

   

 • Trgovački centar Šibenik

  Put Solarisa 7
  22 000 Šibenik

  Tel.: + 385 (0)22 492 540
  Faks: + 385 (0)22 492 550
  E-mail: TCSibenik@brodomerkur.hr

  Radno vrijeme:

  pon - sub.   07.30 - 20.00

  GRAĐEVINSKI MATERIJAL: pon. - pet. 7,30 - 17,00

                                                         subotom 7,30 - 12,30

  NEDJELJOM NE RADIMO

   

 • Trgovački centar Knin

  Trg Ante Starčevića 1
  22 300 Knin

  Tel.: + 385 (0)22 660 520
  Faks: + 385 (0)22 662 720
  E-mail: TCKnin@brodomerkur.hr

  Radno vrijeme:

  pon. -pet. 07.00-20.00

  subotom  07.00-13,0

  NEDJELJOM NE RADIMO

 • PRODAVAONICA

   PRODAVAONICA

  SPLIT, MARMONTOVA 5

   tel.: + 385 (0)21 343 142

  e-mail: prod409@brodomerkur.hr

   Radno vrijeme:

  pon.- pet. 08.00 - 20.00

  subotom  08.00 - 13-00

  NEDJELJOM NE RADIMO